Proboszcz Parafii Katedralnej św. Mikołaja w Kaliszu

 Ksiądz Prałat Adam Modliński

 Prepozyt Kapituły Katedralnej w Kaliszu, Dziekan, diecezjalny duszpasterz kobiet.
Urodzony 01.06.1963 r., wyświęcony: 22.05.1988 r., miejsce święceń: Częstochowa,
w parafii od 01.07.2013 r., imieniny: 24.12
Motto: „Oto idę, aby pełnić wolę Twoją Panie
tel. 603 940 782    e-mail: moad1@poczta.onet.pl

 

WikariuszeKs. Paweł Nowacki

Ks. Dominik Herbeć

 

Rezydent

Ks. dr Marcin Załężny

 

A TAKŻE

Na terenie naszej parafii mieszka

Ksiądz Biskup Łukasz Buzun

Biskup Pomocniczy Diecezji Kaliskiej


DOKTOR TEOLOGII

Członek Rady KEP ds. Duszpasterstwa migracji, turystyki i pielgrzymek

Członek Komisji Mieszanej: Biskupi - Wyższi Przełożeni Zakonni

Biskup Łukasz Mirosław Buzun urodził się 26 lutego 1968 r. w Korycinie. Ukończył Technikum Mechaniczne w Białymstoku na kierunku naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych i zdał egzamin dojrzałości. Następnie rozpoczął studia w Instytucie Wyższej Kultury Religijnej w Suwałkach, będącym filią KUL.

12 grudnia 1988 r. zwrócił się z prośbą o przyjęcie do Zakonu Paulinów. Nowicjat rozpoczął 10 stycznia 1989 r. w Żarkach-Leśniowie. 13 stycznia 1990 r. złożył pierwszą profesję zakonną. Od roku akademickiego 1990/91 rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Paulinów w Krakowie na Skałce. 2 sierpnia 1995 r. na Jasnej Górze, na ręce ówczesnego generała zakonu o. Jana Nalaskowskiego złożył profesję wieczystą, a 3 sierpnia 1995 r. z rąk bp. Antoniego Długosza przyjął święcenia diakonatu. 8 czerwca 1996 r. na Jasnej Górze przyjął z rąk metropolity częstochowskiego abp. Stanisława Nowaka święcenia kapłańskie.

Po święceniach został skierowany do pracy duszpasterskiej i katechetycznej w paulińskim klasztorze w Wieruszowie. Od roku akademickiego 1999/2000 został skierowany przez ówczesnego generała zakonu o. Stanisława Turka na studia licencjacko-doktoranckie z teologii duchowości na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu, które ukończył licencjatem w październiku 2002 r. a następnie został skierowany na studia doktoranckie, z zakresu teologii duchowości na UKSW w Warszawie. Z dniem 1 września 2003 r. został przeniesiony do klasztoru w Warszawie. Z dniem 30 października 2004 r. powrócił do klasztoru w Wieruszowie, aby następnie z dniem 1 lipca 2006 r. podjąć pracę duszpastersko-katechetyczną w parafii św. Ludwika we Włodawie. Z dniem 22 sierpnia 2007 r. przeniesiony na Jasną Górę, gdzie 23 kwietnia 2008 r. został mianowany zastępcą dyrektora Radia „Jasna Góra”, a następnie od 23 kwietnia 2011 r. trzecim podprzeorem klasztoru. Posługiwał w Poradni Życia Rodzinnego na Jasnej Górze i współpracował z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Częstochowie. W Radiu „Jasna Góra” prowadził audycje biblijne oraz na temat małżeństwa i rodziny.

Dużo uwagi poświęca zagadnieniom związanym z kierownictwem duchowym. Przez wiele lat sam był spowiednikiem sióstr zakonnych, m.in. kamedułek we Złoczewie i urszulanek w Sieradzu.

Od 20 kwietnia 2010 r. podjął prowadzenie wykładów na UKSW w Warszawie w Studium Kierownictwa Duchowego w ramach przedmiotu „Kierownictwo duchowe a psychoterapia”. W 2013 r. ukończył czteroletnie studium psychoterapii systemowej w Krakowie.

Uchwałą Rady Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie z dnia 24 maja 2010 r. na podstawie rozprawy doktorskiej: „Chrystocentryzm życia duchowego w nauczaniu św. Józefa Sebastiana Pelczara” uzyskał stopień naukowy doktora nauk teologicznych z zakresu teologii duchowości.

Dnia 16 kwietnia 2014 r. został mianowany przeorem klasztoru na Jasnej Górze.

Dnia 5 lipca 2014 roku został mianowany przez Ojca świętego Franciszka biskupem tytularnym Chusira i pomocniczym diecezji kalskiej. Święcenia biskupie przyjął na Jasnej Górze 16 sierpnia 2014 roku z rąk J.E. Ks. Abp. Celestino Migliore, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce. Współkonsekratorami byli Ks. Abp Wacław Depo, Metropolita Częstochowski i ks. Bp Edward Janiak, Biskup Kaliski.

Biskup Kaliski dnia 18 sierpnia 2014 roku mianował Bp Łukasza Buzuna Wikariuszem Generalnym Diecezji Kaliskiej.

 

Ksiądz Biskup Stanisław Napierała

Biskup Kaliski Senior

DOKTOR HABILITOWANY TEOLOGII,
PROFESOR UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU,

CZŁONEK RADY NAUKOWEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI,
CZŁONEK KOMISJI DO SPRAW WYCHOWANIA KATOLICKIEGO,

ASYSTENT KOŚCIELNY SZKÓŁ KATOLICKICH W POLSCE.

 

Ksiądz Biskup Stanisław Napierała urodził się 23 grudnia 1936 roku w Kalwach z rodziców Stanisława i Marii zd. Moskalik, posiadających gospodarstwo rolne w województwie wielkopolskim.

Wykształcenie średnie otrzymał w Niższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Poznańskiej w Wolsztynie. Państwowy egzamin dojrzałości dla eksternistów zdał w 1957 roku w Poznaniu.

Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu został wyświęcony na kapłana przez Arcybiskupa Metropolitę Antoniego Baraniaka 27 maja 1961 roku.

W roku 1963 Władza Duchowna skierowała go na studia specjalistyczne do Rzymu. W latach 1963-1965 studiował teologię dogmatyczną w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, uzyskując stopień licencjata. Następnie w latach 1964-1967 odbył studia z teologii dogmatycznej orientalnej w Papieskim Instytucie Studiów Orientalnych, uzyskując stopień doktora na podstawie rozprawy: „De Christi Ecclesia eiusque visibili capite magna controversia. Indagatio theologica in Vladimiri Solov’ev conceptum unionis ecclesiasticae”. Pracę doktorską nostryfikował w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (decyzja Rady Wydziału ATK z 27 czerwca 1969 r.). W 1981 r. habilitował się w Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie na podstawie rozprawy: „Pojęcie Kościoła partykularnego w dokumentach i aktach Soboru Watykańskiego II”.

Od 1969 do 1992 roku prowadził wykłady z teologii dogmatycznej (traktaty: De Deo Creante et Elevante, De Virtutibus Theologicis, De Gratia Christi) w Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Na tymże Wydziale prowadził wykłady z ekumenizmu oraz z teologii orientalnej. W roku akademickim 1969/1970 prowadził wykłady zlecone z teologii orientalnej w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W latach 1973-1977 prowadził wykłady zlecone w Punkcie Konsultacyjnym ATK w Gorzowie Wlkp. z zakresu teologii orientalnej. W roku 1998 otrzymał na okres pięciu lat nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na Wydziale Teologicznym tegoż Uniwersytetu prowadził wykłady z ekumenizmu i teologii orientalnej do czerwca 2003 roku. Do bogatej działalności naukowej księdza biskupa Stanisława Napierały należy wymienić wygłoszenie referatów na różnych zjazdach i spotkaniach teologów, m.in. na Kongresie Teologów Polskich w Lublinie w 1975 roku.

Przekazał relacje o stanie szkolnictwa katolickiego w Polsce na spotkaniach międzynarodowych w Mediolanie (1988) i w Brukseli (1990). Z ramienia Episkopatu współorganizował II Krajowy Kongres Eucharystyczny w Polsce w 1987 roku. (Był odpowiedzialny za aspekty doktrynalne Kongresu). Był redaktorem pozycji książkowej zatytułowanej „II Krajowy Kongres Eucharystyczny. Pomoce teologiczno-duszpasterskie dla parafii”, wydanej z okazji tegoż kongresu. Pełnił funkcje sekretarza Arcybiskupów poznańskich: Antoniego Baraniaka (1969-1977) i Jerzego Stroby (1978-1979). Od 1 września 1979 roku do 30 czerwca 1982 roku był rektorem Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Był sekretarzem Krajowego Komitetu Roku Świętego (1973-1975), sekretarzem Komisji Episkopatu do Spraw Realizacji Uchwał Soboru Watykańskiego II, członkiem Komisji Episkopatu do Spraw Ekumenizmu, członkiem Komisji do Spraw Seminariów Duchownych i członkiem Komisji do Spraw Apostolstwa Świeckich. Obecnie jest członkiem Komisji do Spraw Wychowania Katolickiego, członkiem Rady Naukowej oraz asystentem do spraw szkół katolickich w Polsce.

Dnia 25 sierpnia 1980 roku Ojciec Święty powołał go do godności biskupiej i ustanowił biskupem pomocniczym Księdza Arcybiskupa Jerzego Stroby, Metropolity Poznańskiego. Jako biskup pomocniczy, był wikariuszem generalnym w Archidiecezji Poznańskiej.

Dnia 25 marca 1992 roku Ojciec Święty ustanowił go Biskupem Ordynariuszem nowej diecezji - Diecezji Kaliskiej.

Uroczysty ingres do Katedry Kaliskiej odbył się w Niedzielę Palmową 12 kwietnia 1992 r. Święto Patrona, św. Stanisława BM 8 maja.

W dniach od 21 lipca do 12 września 2012 roku sprawował funkcję Administratora Apostolskiego Diecezji Kaliskiej

 

 

Ks. Prałat Andrzej Gaweł, ( Proboszcz Senior )