Aktualności

17.02.2019 OŚWIADCZENIE KS. PROBOSZCZA PARAFII KATEDRALNEJ

OŚWIADCZENIE

KSIĘDZA PROBOSZCZA PARAFII ŚW. MIKOŁAJA W KALISZU

 

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami, często niesprawdzonymi i nieprawdziwymi, uprzejmie przekazuję Parafianom oraz Osobom zainteresowanym informacje dotyczące usunięcia ośmiu zamierających drzew, które rosły przy kościele katedralnym oraz na placu za plebanią parafii św. Mikołaja w Kaliszu.

 

W dniu 17 maja 2018 r. Parafia Katedralna św. Mikołaja w Kaliszu otrzymała Pozwolenie nr 338/2018/A wydane przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie usunięcia 9 drzew rosnących na terenie działki nr 59, obręb 25 w Kaliszu, na terenie przy Katedrze św. Mikołaja.

 

W/w Pozwolenie zostało wydanie na podstawie Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Pozwolenie było ważne do dnia 31 grudnia 2018 r.

 

Pozwolenie na usunięcie 9 drzew Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków uzasadnił w następujący sposób: „W czasie przeprowadzonych oględzin drzew zakwalifikowano 9 drzew do usunięcia tj. topola czarna (Populus nigra „Italica”) szt.4, robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) szt. 2, klon jesionolistny (Acer negundo) szt. 3. W/w drzewa są zasychające, uszkodzone, posiadają ubytki w pniach oraz znaczny posusz w koronach, posiadają oznaki zamierania. Poza tym stanowią zagrożenie dla przechodniów oraz pojazdów i mogą uszkodzić ogrodzenie.(…). Wykonanie przedmiotowych prac polegających na usunięciu drzew nie spowoduje obniżenia wartości przyrodniczych.”.

To nie proboszcz Parafii, jak informowały niektóre media, ale Komisja z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków podczas oględzin w dniu 16 kwietnia 2018 r., zakwalifikowała w/w drzewa do usunięcia stwierdzając, że są uszkodzone, zamierające i przez to stwarzają zagrożenie dla ludzi, pojazdów i ogrodzenia. Po wycięciu tych drzew można było się przekonać o słuszności decyzji podjętej przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Nigdy nie podejmowałem i nigdy nie będę podejmował starań o usunięcie zdrowych drzew!

W w/w Pozwoleniu na usunięcie drzew zaznaczono też, że „należy dokonać nasadzeń rekompensacyjnych w ilości 9 drzew z gatunków np. jarząb szwedzki, dąb szypułkowy odm pionowa, magnolia oraz klon zwyczajny odm czerwona „Royal Red”, które wzbogacą krajobrazowo ogród wokół probostwa i katedry”.

W końcowej części cytowanego Dokumentu podano informację o tym, że należy złożyć kolejny wniosek lub zgłosić zamiar wycięcia drzewa lub krzewu na podstawie Ustawy o ochronie przyrody. Skoro podstawą do wydania otrzymanego już Pozwolenia (nr 338/2018/A z dnia 17.05.2018) była nie tylko Ustawa o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami, ale także Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r., uważałem, że w tym przypadku nie ma już konieczności ubiegania się o kolejne pozwolenie w tym samym Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków i na postawie tej samej Ustawy. Podsumowując należy więc stwierdzić, że Parafia w jednym dokumencie (Pozwolenie nr 338/2018/A z dnia 17.05.2018 r.) otrzymała podwójne pozwolenie: pozwolenie na podstawie Ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami oraz pozwolenie na podstawie Ustawy o ochronie przyrody.

 

Ostatecznie usunięto wskazane w Pozwoleniu dwa drzewa przy kościele katedralnym oraz sześć drzew na placu przy plebanii. Uprzejmie informuję, że nie został wycięty żaden dąb, o czym nieprawdziwie informowały niektóre lokalne media. Na placu przy katedrze nie było dębu, a na placu za plebanią rośnie niewielki dąb przy murze od strony ul. Szklarskiej. O niebezpieczeństwie, które stwarzały zasychające drzewa, zwłaszcza rosnące przy katedrze i przy murze za plebanią, wiele razy informowali mnie Mieszkańcy naszego miasta, zwłaszcza Osoby przechodzące często obok katedry i wchodzące do kościoła oraz Parafianie, których prosiłem o posprzątanie połamanych gałęzi po nawet niewielkich podmuchach wiatru. Tak było np. w sobotę 18 marca 2017 r., w piątek 11 sierpnia 2017 r. oraz wiosną 2018 r. W poprzedniej parafii, w której byłem proboszczem, usłyszałem sporo pretensjonalnych uwag od Parafian, którym podczas wichury w dniu 23 lipca 2009 r. połamane drzewa częściowo zasychające, rosnące przy kościele, domu parafialnym i na cmentarzu uszkodziły samochody, ogrodzenia przy posesji, a nawet elewacje jednego domu oraz nagrobki bliskich zmarłych. Wtedy pytanie tych poszkodowanych ludzi było tylko jedno: dlaczego ksiądz wcześniej nie usunął tych drzew?!

 

Gdy tylko pozwolą warunki pogodowe parafia św. Mikołaja dokona nasadzeń rekompensacyjnych drzew w ilości większej niż zostało to wskazane w Pozwoleniu nr 338/2018/A, zgodnie z projektem zatwierdzonym przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz pozwoleniem wydanym przez ten Urząd. Parafia złożyła już w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków – Delegatura w Kaliszu stosowny wniosek o pozwolenie na nasadzenie drzew i krzewów wraz z wymaganymi załącznikami.

 

Nowo posadzone drzewa oraz krzewy będą pięknie komponowały z odrestaurowanymi i zakonserwowanymi elewacjami zabytkowej plebanii (dawnego klasztoru Kanoników Regularnych Laterańskich) oraz sukcesywnie odnawianymi elewacjami czcigodnej świątyni jaką jest nasza Kaliska Katedra.

 

 

Ks. Adam Modliński, proboszcz parafii św. Mikołaja w Kaliszu